header banner
Default

Religie in het land


Table of Contents

  De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2017 en 2019 verder afgenomen. In 2017 rekende voor het eerst iets minder dan de helft (49 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, in 2019 was dat 46 procent. De katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019. Over het bestaan van God zijn de meningen verdeeld. Zo zegt een op de drie niet in God te geloven, terwijl een kwart dat wel doet. De rest weet niet of God bestaat, twijfelt hierover of gelooft wel in een hogere macht.

  Sources


  Article information

  Author: Chris Stuart

  Last Updated: 1703228642

  Views: 644

  Rating: 3.9 / 5 (45 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Chris Stuart

  Birthday: 1917-05-20

  Address: 510 Lori Brook Apt. 374, Montoyaton, SD 08081

  Phone: +3923456075643753

  Job: Chemical Engineer

  Hobby: Hiking, Playing Chess, Web Development, Coin Collecting, Bowling, Lock Picking, Origami

  Introduction: My name is Chris Stuart, I am a Adventurous, radiant, resolved, striking, esteemed, resolute, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.